Altjo Travel
Holiday friend in Alanya
 
   No:2898
Türkçe English Deutsch Nederlands Nederlands Nederlands
     

  Altjo Travel / Alanya
       Main page
       Tours
       Hotels
       Rentacar
       Contact
       Partners
       Guest book
       About us
       Transfer
       Links
       Holiday villages
   
  Visitors
 
web hit counter
   
 

  Special Organizations (9)
       Bikeskiel triep in Cappadocia
       Cappadoc?a Trekking
       Fly Tickets
       Football Organization
       Golf organ?at?ons
       Holiday for Disabled Persons
       Hunting Tourizm inTürkey
       Seapark & Dolphinpark
       Tennis Organisation
   
 

TIFLIS TURU TOURS
Altjo Travel Agency / Alanya
Tiflis Turu
» Please click here for the other photos !!

Tiflis Turu

YEN? YILA T?FL?S`DE G?R?YORUZ,

 MUHTE?EM YEN? YIL KUTLAMALARI
K?ML?KLE YURTDI?INDA YILBA?I PROGRAMI 1 GECE BATUM + 3 GECE T?FL?S+ 4 GECE 5 GÜN - 29 Aral?k 2016/02 Ocak 2017

29 Aral?k Per?embe: Saat 12.00-14.00 aras?nda Trabzon havaalan?nda bulu?ma.Özel arabam?zla  Sarp s?n?r kap?s?na transfer, yakla??k 3 saatlik Karadeniz sahil boyunca yapaca??m?z yolculuktan sonra Sarp s?n?r kap?s?na var??. , Sarp s?n?r kap?s?ndan T.C kimlik veya pasaportlar?m?zla Gürcistan?a giri?, Batum ?ehir merkezine hareket  Batum ?ehir merkezinde Türkiye standarlar?nda i?letmesi olan ve Türk bir i?letmeciye ait olan Adjara Butik hotele yerle?me, Batum ?ehir merkezinde döviz bürolar?nda para de?i?imi,serbest zaman, ak?am yeme?i gece Batum ?ehir turu,Ardagani gölündeki ses/su ve ???k görüntülerinin izlenmesi.  geceleme Batum da

 

30 Aral?k Cuma: Batumda otelimize kahvalt? sonras? dünyan?n en büyük botanik bahçesi olan Batum botanik parkta 2 saatlik tur.saat 10.00?da Batumdan hareket ve stalinin do?du?u yer olan Gori ye hareket.Gori de stalinin do?du?u evi ve müze ziyaretinden sonra yerel pazarda al?? veri? için k?sa serbest zaman.Tiflisin ilk kurulu? yeri olan unesco taraf?ndan dünya miras? listesine al?nan,Kura ve Aragvi ?rmaklar?n?n birle?ti?i yerde kurulan  eski Tiflis diye adland?r?lan Mtshketa ?ehrine hareket.?ehir ziyeretinden sonra ak?am saatlerinde Tiflis?e var?? ve otele yerle?me.

 

  Gürcü halk danslar? gösterileri yap?lan restaurant da ak?am yeme?ini ald?ktan sonra otele dönü?. Geceleme Tiflisde

 

 

 31 Aral?k Cumartesi:  Otelimizde al?nacak kahvalt? sonras? Tiflis ?ehir gezisi ? Narikale, Sameba Katedrali, Bar?? Köprüsü, Vernisaj pazar?, Gürcistan??n Anas? Heykeli, Osmanl? Camii, Metehki Köprüsü ve Metehki Kilisesi, Rustaveli Bulvar?, Gürcistan Parlemento Binas?, Gürcistan Ulusal Müzesi, Opera Binas? vb ?(arzu eden misafirlerimiz extra olarak sülfür hamam turuna kat?labilir) ?ehir turunun ard?ndan otele transfer veya serbest zaman, ak?am saatlerine kadar dinlenme olana??, ak?am saat 08.00?da otelden ç?k??, Yeni y?la girmek için anla?t???m?z restauranta hareket ak?am yeme?i ile birlikte y?lba?? kutlamas? program? ba?l?yor.(Sistem gere?i alkollü içecekler extra olarak ödenecektir.)

 

 

 01 Ocak Pazar: Tifliste otelimizde alaca??m?z geç kahvalt? sonras? ö?le saatlerinde yakla??k 1,5 saatlik bir yolculuk sonras? Alazani vadisinde kurulu UNESCO Dünya Kültür Miras? listesinde aç?k müze ?ehir olarak tescil edilmi?, 24 saat aç?k evlendirme dairesi ile ?a?k ?ehri? olarak tan?mlanan, muhte?em mimarisi ve do?al güzellikleri ile Gürcistan??n en önemli kültür ve turizm merkezlerinden biri olan S?GHNAGH? ?ehrine var??, Sighnaghi ?ehri gezisi ve otele dönü?.Ak?am yeme?i için Restauranta hareket ve  otelimizde konaklama.

 

 

02 OCAK PAZAR 2017: Sabah 06.30 Tiflis-?stanbul uça?? için hava alan?na transfer.Bir ba?ka turumuzda görü?mek dile?iyle.

 

 

BU TUR ?LE ?LG?L? B?LMEN?Z GEREKENLER

 

OHAL kapsam?nda yurtd???na ç?kacak kamu personeli için çal??t??? kurumdan ?slak imzal? "yurtd???na ç?k???n?za mani bir halin olmad???na" dair belge al?nmas? zorunludur.

Kamu çal??anlar?n?n e? ve çocuklar? da ister ye?il pasaport kullan?yor olsun, ister kimlikle Gürcistana ç?k?yor olsun e? veya ebeveyinin çal??t??? kurumdan izin almak zorundad?r.
 

 

Emekli  kat?l?c?mlar?n hangi sosyal güvenlik kurumundan emekli oldu?una dair güncel ( SSK-BA?KUR-EMEKL? SANDI?I ) ç?k??ta pasaport polisine ibraz etmek için SGK dan ?slak imzal? belge almalar? zorunludur.

 

 

?çeri?inde astildihidrokodein, Dihidrokodein, Kodein, Nikodikodin, Nikokodin, Nörkodein, Folkodin, Etilmorfin bulunan ilaçlar ve Efedrin, Nörefedrin, Psodoefedrin ilaçlar? ile birlikte Gürcistan`a girmek zorunlulu?u olan mü?terilerimizin yanlar?nda ilac?n reçetesini ve doktor raporunu bulundurmalar? mecburidir. Yukar?da yaz?l? ilaçlar ve içeriklerindeki maddeler d???nda bütün ki?isel kullan?m amaçl? ilaçlarla Gürcistana girmekte her hangi bir sorun yoktur.Kimlikle veya pasaportla yurtd???na ç?kacak tur kat?l?mc?lar?m?z?n en son yap?lan de?i?iklikleri, uygulamalar?, yasal düzenlemeleri takiple mükellef olduklar?n? ve acentemizin tur kat?l?mc?lar?n?n s?n?r kap?s?ndan yurtd???na ç?k??larda sorun ya?anmas? halinde sorumlu olmad???m?z? ve yurtd???na ç?k???n veya resmi makamlar taraf?ndan engellenmenizin tamamen ki?isel sorumlulu?unuzda oldu?unu belirtiriz.
 

 

 

Yurtd???nda 72 saatten fazla kalaca??m?z için kimlikle veya pasaportla giri? yap?lmas?na bak?lmaks?z?n yurtd???ndan alkollü içki ve sigara ba?ta olmak üzere gümrük mevzuat?na uygun e?yalar? Türkiyeye gümrük vergisi ödemeden sokabilirsiniz.

 

Gürcistanda Türk mobil telefonlar? e?er telefonunuz uluslararas? dola??ma aç?ksa sorunsuz çal??maktad?r. Ayr?ca Gürcistanda kay?t gerektirmeyen "lay lay linya" olarak bilinen tak-kullan SIM kartlar al?nabilmektedir. Bu kartlar?n ücretleri TL baz?nda sadece 6-7 TL, Türkiye ile konu?ma ücretleri dakikas? 50 kuru?tan azd?r. Ayr?ca mobil internet paket seçenekleri de vard?r. 

Gürcistan`a giri?ler T.C. Kimliklerimiz veya Pasaportla gerçekle?mektedir.
 

T.C Kimliklerinin so?uk damgas?n?n çok belirgin ?ekilde görülüyor olmas?, y?rt?k, deforme ve 10 y?ldan eski kimliklerin turdan önce de?i?tirilmesi gerekmektedir.

 

 

 

PAKET F?YATA DAH?L SERV?SLER?M?Z

 

Trabzondan ba?lay?p Tiflis havaalan?nda biten programda lüks turistik otobüsle bütün transferler

1 gece Batumda + 3 gece Tifliste 3*** standard? otellerde 4 gece  Yar?m Pansiyon (Kahvalt? ve ak?am yeme?i)konaklama (Ak?am yemekleri Batum da otelde Tiflis de Restaurant da verilecektir)

Tifliste canl? müzik e?li?inde Gürcü restoran?nda y?lba?? gala yeme?i (alkollü içecekler hariç)

 

Ziyaret yerleri giri? ücretleri.

Türkçe rehberlik hizmeti

 

Zorunlu seyahat sigortas?

 

 

PAKET F?YATA HAR?Ç SERV?SLER?M?Z:

 

Yurt d??? ç?k?? harç?  15,- TL ( Sarp s?n?r kap?s?nda alma olana?? var)

 

Yurt d??? seyahat sa?l?k sigortas?(?ste?e ba?l?)

 

Uçak biletleri.

 

Rehber ve Kaptan bah?i?leri

 

Tur boyunca tüm içecekler

 

Ki?isel harcamalar

 

 

 

 

PAKET F?YATIMIZ:     YARIM PANS?YON

 

?ki Ki?ilik Odada Ki?i Ba??:      399,-$
Üç Ki?ilik Odada Ki?i Ba??:      365,-$
Tek Ki?ilik Odada Ki?i Ba??:    499,-$

 

 

NOT: Y?lba?? özel kontenjanl? turumuza 18 ya??ndan küçük çocuklar al?nmamaktad?r.

 

Turumuz minimum 20 ki?i oldu?unda yap?lacakt?r.

 

Yurt içinden de?i?ik bölgelerden gelecek olan misafirlerimiz için talep ederlerse uçak bileti konusunda acentam?z yard?mc? olacakt?r.

 


*******PAKET F?YATIMIZ  ?ND?R?ML? F?YATLARI   01  ARALIK 2016 TAR?H?NE KADAR GEÇERL?D?R*******

  Hotels (55)
        Concorde De Luxe Resort
        Delphin Imperial Lara
        IC Santai
        Jumeirah hotel    Bodrum
        Kaya Palazzo Golf Resort
   
  Tours (18)
       Alanya Boat Tour
       Alanya Tour
       Anamur
       Aquapark
       Cappadocia
   
  Rentacar (7)
       CLIO, 2008
       Fiat Albea, 2006
       FiAT DOBLO, 2012
       FiAT PALIO, 2014
       HYUNDA? STAREX, 2005
   
  Tourism Catergory
       Afyon (Thermal)
       Alanya
       Antalya
       Belek
       Cappadocia Urgup
       Kizilagac
       Pamukkale
       Side
   
  Weather
Click for Alanya, Turkey Forecast


Copyright Altjo Travel - Alanya / ANTALYA / TURKIYE

Powered by System Bilgisayar